Avís legal

Informació de Conformitat amb l'article 10 de la LSSI

La titular d'aquesta web és:
Identitat: RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS (en endavant laSala)
NIF: G63436430
Adreça: Ronda de la Roureda 24 08207 Sabadell
Tel.: 937 23 28 33
Email: comunicacio@lasalateatre.cat
Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, Secció 1a del Registre de Barcelona, número de registre 17.397, amb data 11 de Desembre de 1995.
Condicions d'ús
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal.

Propietat intel·lectual i industrial
La totalitat del contingut d'aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol procediment sense l'autorització expressa de laSala.

Responsabilitat sobre els continguts
Encara que laSala actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a laSala.
laSala no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en la seva web.
laSala es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció:
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola i es sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili de laSala.