Política de privacitat

Política de privacitat

Gener de 2024
RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS, (en endavant laSala), es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per laSala implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. laSala no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament

RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS
NIF: G63436430
Ronda de la Roureda 24 08207 Sabadell
Email: comunicacio@lasalateatre.cat

Finalitat del tractament: gestionar les nostres activitats artístiques per a famlílies.
Legitimació: consentiment obtingut de l'interessat.
Destinataris: les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones: els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça.

Termini de conservació de les dades: mentre l’interessat continuï sent amic/amiga de laSala i/o vulgui rebre informació sobre les seves activitats i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals del responsable del tractament.

Reclamació: els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional: pot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

Qüestions sobre privacitat
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: RIALLES ESPECTACLES INFANTILS I JUVENILS
NIF: G63436430
Adreça: Ronda de la Roureda 24 08207 Sabadell
Tel.: 937 23 28 33
Email: comunicacio@lasalateatre.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

  • ? Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar les nostres activitats artístiques per a famlílies.
  • ? En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
  • ? També podrem utilitzar les seves dades per informar-li sobre les nostres activitats quan sigui amic/amiga de laSala o , si no ho és, quan ens hagi proporcionat el seu consentiment per fer-ho.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui amic/amiga de laSala o en vulgui rebre informació, atès que pot oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals quan ens les faciliti o en qualsevol moment posterior, comunicant-nos-ho al correu comunicacio@lasalateatre.cat, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals com a associació.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Per a la gestió de les dades dels amics i amigues de laSala basarem el tractament de les dades en el seu consentiment.
Per a l'enviament d'informació sobre les activitats de la Sala també basarem el tractament en el seu consentiment.
Els interessats poden revocar el seu consentiment en qualsevol moment.
Respecte a aquella informació que sigui remesa per menors de 14 anys, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  • ? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
  • ? Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
  • ? En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • ? També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • ? Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
  • ? Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
  • ? Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.
Quines dades tractem?
Les categories de dades que podem tractar són:
? Dades de caràcter identificatiu
? Adreces postals o electròniques
? Telèfon
? NIF dels representants legals dels menors
? Data de naixement
Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la gestió de la nostra activitat.
Utilitzem cookies?
Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de l’usuari. L'usuari pot configurar el seu navegador perquè l'avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.
Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
Algunes d’aquestes mesures són:
? Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
? Realització de còpies de seguretat periòdiques.
? Control d'accés a les dades.
? Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.